Všeobecné obchodné podmienky

  • Home
  • /
  • Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – STADING, spol. s r.o.

Vítame Vás na internetových stránkach stading.sk (ďalej len „Stránky“) prevádzkovaných spoločnosťou STADING s r.o. (ďalej len „Spoločnosť“).
Pred použitím týchto Stránok si prosím pozorne prečítajte tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“), ktoré upravujú Váš prístup k týmto Stránkam, ich používanie a všetky právne vzťahy medzi Spoločnoťou a návštevníkom Stránok, teda Vami.

STADING s r.o., Nobelova 34, 836 05, BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 35703334, telefónne číslo: +421(2)4463 1391, Email: stading@stading.sk, korešpondenčná adresa pre styk so zákazníkmi: Nové Záhrady I 15926/11, 821 05, Bratislava, Slovenská republika.

Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nenavštevujte tieto Stránky, ani ich nepoužívajte. Prístupom k týmto Stránkam alebo ich používaním dávate na vedomie, že s týmito Podmienkami súhlasíte.

Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa Stránok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

  1. PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK

1.1 Prístup
Prístup k týmto Stránkam a ich užívanie je povolené v súlade s týmito Podmienkami.

1.2 Užívanie Stránok bez registrácie.

Osoba využívajúca služby na Stránkach (ďalej len „Neregistrovaný užívateľ“) môže využívať funkcie Stránok aj bez registrácie. Užívateľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že:

(i) osobné údaje, ktoré poskytol pri vypĺňaní sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;
(ii) sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo používať falošné meno alebo názov, ktoré nie je oprávnený používať.

1.3 Práva spoločnosti STADING s r.o.
Spoločnoť si vyhradzuje právo na:
(i) dočasnú alebo trvalú zmenu alebo zrušenie Stránok (alebo ich časti) a nenesie žiadnu zodpovednosť voči Registrovaným užívateľom či Neregistrovaným užívateľom (ďalej len „Užívateľom) alebo tretím stranám za žiadne zmeny alebo zrušenia Stránok;
(ii) prípadnú zmenu Podmienok (alebo ich časti) s následným informovaním Uživateľa, a v prípade, že s nimi Užívateľ nebude súhlasiť, môže Stránky nenavštevovať
(iii) odstúpenie od Objednávky alebo od Zmluvy, ak Spoločnosť nadobudne dôvodné podozrenie, že Užívateľ koná voči Spoločnosti v rozpore s dobrými mravmi. Za konanie v rozpore s dobrými mravmi sa považuje manipulácia so Stránkami, prípadne s účtami za účelom získania výhody na úkor Spoločnosti.

1.4 Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti
Spoločnosť nie je v žiadnom prípade zodpovedné za stratu, škodu, náklady a výdavky (vrátane ušlého zisku) spôsobené priamo alebo nepriamo z akéhokoľvek zlyhania alebo oneskorenia v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy z dôvodu akejkoľvek udalosti alebo okolností mimo kontrolu Spoločnosti, vrátane (ale nielen to) , živelných pohrôm, štrajkov, porúch napájania prípadne zariadenia alebo vyššej moci.

1.5 Odkazy na stránky tretích strán
Spoločnosť môže kedykoľvek podľa uváženia poskytnúť Užívateľovi odkazy na iné internetové stránky z dôvodov poskytnutia informácií alebo reklamnej činnosti Spoločnosti. Spoločnosť nekontroluje všetky informácie obsiahnuté pod týmito odkazmi a nie je zodpovedná za ich obsah, tovar ani služby, ktoré ponúkajú. Zahrnutie týchto odkazov na Stránky neznamená súhlas Spoločnosti s ich obsahom ani ich podporu. Používanie týchto odkazovaných stránok sa môže riadiť inými podmienkami a dohodami

 

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24.05.2018. Spoločnosť STADING s r.o. si vyhradzuje právo Podmienky zmeniť.

 

STADING spol. s r.o.

Nobelova 34,

836 05, Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Email: stading@stading.sk
www.stading.sk